EN

ARMATA Records

ARMATA Records TETRIS duke përformuar live në Kino ARMATA in 2019. Foto: Majlinda Hoxha

ARMATA Records është label muzikor i cili incizon në kasetë dhe pllaka muzikën dhe tingullin e prodhuar nga muzicientët lokal dhe ndërkombëtar në Kino ARMATA ose në bashkëpunim me ekipin e saj të zhvillimit muzikor. Prej 2021, albumet e nxjerrura përfshijnëmuzikë retrospective nga kolektivi artistik TETRIS nga Prishtina, sint entuziastët fluid THIS IS NOT, muzikë të komponuar dhe improvizuar nga studentët e modulit edukativ Neo_School për prodhimin e tingullit elektronik nga Kino ARMATA, etj.